Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Zakres robót

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław – Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej S-8, na odcinku od obwodnicy Mężenina do Jeżewa, od km 601+700 do km 615+950,85.

Droga ekspresowa na całej długości odcinka posiadać będzie przekrój 2x2. Każda jezdnia wyposażona będzie w dwa pasy ruchu w każdym kierunku po 3,50 m każdy, pas awaryjny o szerokości 2,50 m oraz opaskę wewnętrzną o szerokości 0,50 m. Jezdnie drogi ekspresowej wyposażone są również w pobocza gruntowe o szerokości minimum 0,75 m. Szerokości pobocza ulegają zwiększeniu w przypadku występowania w poboczu kanalizacji deszczowej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oświetlenia bądź urządzeń ochrony środowiska. Jezdnie rozdzielone są pasem dzielącym o szerokości 12,00 m z opaskami. W pasie dzielącym umieszcza się barierę ochronne oraz inne urządzenia infrastruktury towarzyszącej.

Trasa drogi ekspresowej przebiega po terenie płaskim. Pochylenia podłużne trasy (niwelety) nie przekraczają 2% i wahają się w przedziale od 0.3 do 1.4%.

Parametry techniczne drogi ekspresowej S-8:
- klasa techniczna drogi: S,
- kategoria ruchu: KR 6,
- prędkość projektowa: 100 km/h,
- prędkość miarodajna: 110 km/h,
- liczba pasów ruchu: 4 (przekrój 2x2),
- szerokość pasa ruchu: 3,5 m,
- szerokość pasa dzielącego: 12 m z opaskami,
- szerokość opasek wewnętrznych (pas dzielący): 0,5 m,
- szerokość pasów awaryjnych: 2,5 m,
- szerokość poboczy gruntowych: min. 0,75 m,
- skrajnia pionowa: 5,00 m,
- pochylenie skarp wykopu i nasypu <2,0m: 1:3,
- pochylenie skarp nasypu >2,0m: 1:1,5.

Zakres budowy drogi S-8, obejmuje w szczególności:

• Roboty przygotowawcze:
- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
- wycinkę drzew i krzewów,
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej,
- rozbiórkę elementów dróg i ulic,
- rozbiórkę budynków,
- rozbiórkę kolidującej infrastruktury technicznej.

• Roboty drogowe w zakresie:
- budowy dwujezdniowej drogi klasy S,
- budowy i przebudowy dróg lokalnych i dojazdowych obsługujących przyległe tereny,
- budowy węzłów i przejazdów drogowych jako powiązanie z istniejącym układem drogowym,
- budowy elementów BRD i wyposażenia drogi,
- budowy miejsc obsługi podróżnych wraz z niezbędną infrastrukturą,
- budowy systemu preselekcji.

• Budowę obiektów inżynierskich
- przejść dla zwierząt dużych, średnich i małych,
- wiaduktów,
- mostów,
- przepustów.

• Roboty branżowe w zakresie urządzeń towarzyszących drodze:
- budowę oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem,
- budowę systemu odwodnienia dróg,
- budowę kanału technologicznego,
- przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie zgodnym z wydanymi warunkami, w tym • Usunięcie kolizji
- urządzeń melioracyjnych i umocnienia cieków naturalnych ,
- linii energetycznych,
- linii teletechnicznych,
- sieci wodociągowej.

• Wykonanie urządzeń ochrony środowiska:
- ekrany akustyczne,
- ekrany przeciwolśnieniowe,
- zagospodarowanie zielenią – nasadzenia.

• Budowę miejsc obsługi podróżnych:
- MOP I Cibory Północ o funkcji wypoczynkowej, zlokalizowany przy północnej jezdni drogi ekspresowej, w km 607+600,
- MOP II Cibory Południe o funkcji wypoczynkowo- usługowej, zlokalizowany przy południowej jezdni drogi ekspresowej, w km 607+800.
Zakres prac obejmuje wykonanie drogi o przekroju 2x2 i długości 14,26 km wraz z budową 17 obiektów inżynierskich, węzłów drogowych „Sikory” i „Kobylin”, oraz dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP I „Cibory Północ” oraz MOP II „Cibory Południe”)

17 obiektów inżynierskich:

WD-15
Projektowany obiekt inżynierski WD-15 umożliwia bezkolizyjne przeprowadzenie lokalnego ruchu kołowego nad drogą ekspresową S-8 w km 602+445,02. Obiekt zaprojektowany jest jako trzyprzęsłowa dwudźwigarowa płyta kablobetonowa. Na kapach obiektu zastosowano bariery H4W5B i bariero-poręcze H4W3B. Na krawędzi chodnika na obiekcie zastosowano balustrady zabezpieczające o wysokości min. 1,10 m.
Parametry techniczno-geometryczne:
- Długość wiaduktu: 79,00 m
- Rozpiętość teoretyczna: 18+22+22+16=78 m
- Szerokość całkowita: 11,56 m
- Wysokość konstrukcyjna: 1,40 m
- Skrajnia pod obiektem (min.): 5,0 m
- Kąt skrzyżowania z przeszkodą: 90°.

MPZ-16
Projektowany obiekt inżynierski MPZ-16 umożliwia bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu kołowego drogi ekspresowej S-8 w km nad rzeką Śliwówką oraz przejściem dla zwierząt.
Parametry techniczno-geometryczne:
- Długość konstrukcji nośnej: 36,70 m
- Rozpiętość teoretyczna: 18+18 m
- Szerokość całkowita: 34,00 m
- Wysokość konstrukcyjna: 1,36 m
- Skrajnia pod obiektem (min.): 4,0 m
- Kąt skrzyżowania z przeszkodą: 90°.


WD-17
Projektowany obiekt inżynierski WD-17 umożliwia bezkolizyjne przeprowadzenie lokalnego ruchu kołowego nad drogą ekspresową S-8 w km 603+855.57. Na kapach obiektu zastosowano bariery H4W5B i bariero-poręcze H4W3B. Na krawędzi chodnika na obiekcie zastosowano balustrady zabezpieczające o wysokości min. 1.10m
Parametry techniczno-geometryczne:

- Długość wiaduktu: 79,00 m
- Rozpiętość teoretyczna: 23+32+23=78 m
- Szerokość całkowita: 10,16 m
- Wysokość konstrukcyjna: 1,34 m
- Skrajnia pod obiektem (min.): 5,0 m
- Kąt skrzyżowania z przeszkodą: 90°.

PP-19
Projektowany obiekt inżynierski PP-19 znajduje się w ciągu drogi ekspresowej.

Parametry techniczno-geometryczne:
- Długość konstrukcji nośnej: 34,80 m
- Szerokość całkowita: 6,26 m
- Wysokość konstrukcyjna: 1,06 m
- Grubość płyty zespalającej: 0,23 m
- Prześwit pionowy pod obiektem (min.): 2,50 m
- Kąt skosu: 90,0.

 

WE-20
Projektowany obiekt inżynierski WE-20 umożliwia bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu kołowego drogi ekspresowej S-8 w km 605+393,227 dla obiektu WE-20/L oraz w km 605+393,055 dla obiektu WE-20/P nad drogą powiatową 2010 B.
Parametry techniczno-geometryczne:

- Długość obiektu: 18,20 m
- Długość obiektu ze skrzydłami: 39,865 m
- Rozpiętość teoretyczna: 17,5 m
- Szerokość całkowita: 16,1 m
- Wysokość konstrukcyjna: 1,225 m
- Skrajnia pod obiektem (min.): 4,6 m
- Kąt skrzyżowania z przeszkodą: 89.60°.

PZ-21a
Projektowany obiekt inżynierski PZ-21a umożliwia bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu kołowego drogi ekspresowej S-8 w km 605+620.90 oraz drogi autobusowej DA8 w km 0+534,178 nad przejściem dla zwierząt oraz ciekiem wodnym.
Parametry techniczno-geometryczne:

Długość obiektu: 18,20 m
- Długość obiektu w ciągu S-8 ze skrzydłami: 36.60 m
- Rozpiętość teoretyczna: 17,5 m
- Szerokość całkowita: 16,1 m
- Wysokość konstrukcyjna: 1,225 m
- Skrajnia pod obiektem (min.): 3,0 m
- Kąt skrzyżowania z przeszkodą: 90°.

 

PZ-22
Projektowany obiekt inżynierski umożliwia bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu kołowego drogi ekspresowej S-8 w km 606+572.90 oraz drogi autobusowej DA w km 1+490,307 nad przejściem dla zwierząt.
Parametry techniczno-geometryczne:

- Długość obiektu: 18,20 m
- Długość obiektu ze skrzydłami: 34.80 m
- Rozpiętość teoretyczna: 17,5 m
- Szerokość całkowita: 16,10 m
- Wysokość konstrukcyjna: 1,225 m
- Skrajnia pod obiektem (min.): 3,0 m
- Kąt skrzyżowania z przeszkodą: 90°.

 

WE-25
Projektowany obiekt inżynierski WE-25 umożliwia bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu kołowego drogi ekspresowej S-8 w km nad rowem melioracyjnym oraz drogą lokalną. Na wewnętrznych i zewnętrznej od strony południowej kapach obiektu i skrzydłach przyczółków zastosowano bariero-poręcze H2W3B o wysokości minimum 1,10 m.
Parametry techniczno-geometryczne:

- Długość konstrukcji nośnej: 30,70 m
- Rozpiętość teoretyczna: 15+15 m
- Szerokość całkowita: 34,06 m
- Wysokość konstrukcyjna: 1,36 m
- Skrajnia pod obiektem (min.): 4,0 m
- Kąt skrzyżowania z przeszkodą: 90°.

 

PZ-26
Projektowany obiekt inżynierski PZ-26 umożliwia bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu kołowego drogi ekspresowej S-8 w km 609+421,384 dla obiektu PZ-26/L oraz w km 609+421,750 dla obiektu PZ-26/P nad przejściem dla zwierząt oraz rowem melioracyjnym. Na zewnętrznych kapach obiektu i skrzydłach przyczółków zastosowano barieroporęcze o parametrach H2W2B. Na wewnętrznych kapach zastosowano barieroporęcze H2W3B. Ponadto w pasie rozdziału zaprojektowano balustrady stalowe o wysokości h=1,1m prostopadłe do osi drogi.
Parametry techniczno-geometryczne:

- Długość obiektu: 18,2 m
- Długość obiektu ze skrzydłami: 40,49 m
- Rozpiętość teoretyczna: 17,5 m
- Szerokość całkowita: 16,55 m
- Wysokość konstrukcyjna jezdni lewej: 1,113 m
- Wysokość konstrukcyjna jezdni prawej: 1,278 m
- Skrajnia pod obiektem (min.): 3,0 m
- Kąt skrzyżowania z przeszkodą: 90.17°.

 

WE-27
Projektowany obiekt inżynierski WE-27/L, WE-27/P, WE-27/DA umożliwia bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu kołowego drogi ekspresowej S-8 w km 610+430,622 dla WE-27/L, oraz w km 610+428,393 dla WE-27/P oraz łącznicy w km 0+671,49 nad drogą powiatową 2043B. Na kapie południowej jezdni prawej obiektu w ciągu drogi S-8 zaprojektowano bariero-poręcze o parametrach H2W2B oraz ekrany akustyczne o wysokości 4m i rozstawie słupków 1m.
Parametry techniczno-geometryczne:
- Długość obiektu: 18,215 m
- Długość obiektu ze skrzydłami: 30,816 m
- Rozpiętość teoretyczna: 17,5 m
- Szerokość całkowita: 16,10 m
- Wysokość konstrukcyjna: 1,225 m
- Skrajnia pod obiektem (min.): 4,6 m
- Kąt skrzyżowania z przeszkodą: 79,57°.

WE-28
Projektowany obiekt inżynierski WE-28 służy do przeprowadzenia dwujezdniowej drogi ekspresowej nr 8 klasy S ponad przeszkodą, którą stanowi droga lokalna 106220B oraz przejście dla zwierząt średnich. Na zewnętrznych krawędziach obiektów należy zastosować bariery ochronne H2 W3 z poręczą.
Parametry techniczno-geometryczne:
- Długość konstrukcji nośnej: 18,22 m
- Rozpiętość teoretyczna: 17,50 m
- Szerokość całkowita: 16,10+1,40+16,10 m
- Wysokość konstrukcyjna: 1,23 m
- Wysokość dźwigara: 0,75 m
Prześwit pionowy pod obiektem (min.):
- skrajnia drogowa: 4,60 m
- skrajnia przejścia dla zwierząt: 3,00 m
- kąt skosu: 78,0°.

MPZ-29
Projektowany obiekt inżynierski MPZ-29 umożliwia bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu kołowego drogi ekspresowej S-8 w km nad rzeką Śliną oraz przejściem dla dużych zwierząt.

Parametry techniczno-geometryczne:
- Długość konstrukcji nośnej: 48,7m
- Rozpiętość teoretyczna: 15+18+15 m
- Szerokość całkowita: 33,6 m
- Wysokość konstrukcyjna: 1,36 m
- Skrajnia pod obiektem (min.): 4,0 m
- Kąt skrzyżowania z przeszkodą: 90°.

 

PZ-30
Projektowany obiekt inżynierski PZ-30 umożliwia bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu kołowego drogi ekspresowej S-8 w km 613+359 nad przejściem dla małych zwierząt i rowem melioracyjnym
Parametry techniczno-geometryczne:

- Długość konstrukcji nośnej: 11,20 m
- Rozpiętość teoretyczna: 10,6 m
- Szerokość całkowita: 33,60 m
- Wysokość konstrukcyjna: 0,50 m
- Skrajnia pod obiektem (min.): 2,0 m
- Kąt skrzyżowania z przeszkodą: 90°.

WD-31
Projektowany obiekt inżynierski WD-31 umożliwia bezkolizyjne przeprowadzenie lokalnego ruchu kołowego nad drogą ekspresową S-8 w km 614+145,08. Na kapach obiektu zastosowano bariery H4W5B i bariero-poręcze H4W3B. Na krawędzi chodnika na obiekcie zastosowano balustrady zabezpieczające o wysokości min. 1,10 m.
Parametry techniczno-geometryczne:

- Długość wiaduktu: 59,00 m
- Rozpiętość teoretyczna: 29+29=58 m
- Szerokość całkowita: 12.56 m
- Wysokość konstrukcyjna: 1,67 m
- Skrajnia pod obiektem (min.): 5,0 m
- Kąt skrzyżowania z przeszkodą: 90°
Kilometraż początku ustroju nośnego 0+454,14.

PZ-32
Projekt wykonawczy dla obiektu inżynierskiego PZ-32 w km 615+345,40. Projektowany obiekt znajduje się w ciągu szlaku migracji zwierząt dziko żyjących, ponad przeszkodą, którą stanowi droga ekspresowa S-8, droga zbiorcza DZ-8 oraz droga dojazdowa DD-14.
Wiadukt zaprojektowano w formie konstrukcji gruntowo-powłokowej. Teren projektowanej drogi ekspresowej ma charakter nizinny, forma obiektu nawiązuje do otaczającego krajobrazu.
W podłożu projektowanego przejścia dla zwierząt PZ-32 zalegają osady czwartorzędowe reprezentowane przez: holoceński humus (Qh) i plejstoceńskie osady zastoiskowe (Qpl), Gliny zwałowe (Qpg) i osady wodnolodowcowe (Qpfg).
Podpory obiektu zostaną wykonane w technologii monolitycznej na miejscu budowy, z wykorzystaniem deskowań systemowych.
Montaż konstrukcji o profilu fali 381x140mm rozpocząć od montażu ceowników bazowych na wcześniej zabetonowanych kotwach w rozstawie osiowym 381 mm.
Przejście dla zwierząt nad drogą ekspresową S8 - PZ-32 w km 615+345,40
Projektowany obiekt inżynierski PZ-32 służy do przeprowadzenia szlaku migracji zwierząt nad projektowaną drogą S-8 oraz nad drogami DZ-8 i DD-14. Zaprojektowano wiadukt o ustroju niosącym gruntowo-powłokowym z blach falistych oparty na fundamentach żelbetowych, posadowionych bezpośrednio na wzmocnionym podłożu.
Charakterystyczne parametry techniczne:
- Długość całkowita konstrukcji: 253,0 m
- Szerokość przejścia dla zwierząt: minimum 50,0 m
Konstrukcje posiadają następujące parametry:
K 2 i 3 (w ciągu S-8)
- rozpiętość: 17,825 m
- wysokość: 5,550 m
- grubość blachy konstrukcji głównej: 7 mm
- długość dołem: 79.94 m
- długość górą: 65.63 m
-ścięciado skarpy: 1:1,5
K-1 (w ciągu DZ-1)
- rozpiętość 11,95 m
- wysokość: 4,79 m
- grubość blachy konstrukcji głównej: 8 mm
- długość dołem: 85,54 m
- długość górą: 73,57 m
- ścięcia do skarpy: 1:1,5
K-4 (w ciągu DZ-2)
- rozpiętość: 11,95 m
- wysokość: 4,79 m
- grubość blachy konstrukcji głównej: 8 mm
- długość dołem: 85,60 m
- długość górą: 72,58 m
- ścięcia do skarpy: 1:1,5 Na obiekcie lokalizowana zostanie zieleń i drewniane ekrany przeciwolśnieniowe.

 

WD-23

Projektowany obiekt inżynierski WD-23 umożliwia bezkolizyjne przeprowadzenie lokalnego ruchu kołowego nad drogą ekspresową S-8 w km 607+400,14.
Parametry techniczno-geometryczne:
- Długość wiaduktu: 81,00 m
- Rozpiętość teoretyczna: 24+32+24=80 m
- Szerokość całkowita: 14.52 m
- Wysokość konstrukcyjna: 1,70 m
- Skrajna pod obiektem (min): 5,0 m
- Kąt pod obiektem z przeszkodą: 90°.

WE-24

Projektowany obiekt inżynierski służy do przeprowadzenia dwujezdniowej drogi ekspresowej nr 8 klasy S ponad przeszkodą, która stanowi droga gminna 174509B Stare Krzewo - Cibory Krzewo.

Parametry techniczno-geometryczne:
- Długość konstrukcji nośnej: 15.42 m

- Rozpiętość teoretyczna: 14,5 m
- Szerokość całkowita: 16,73+1,40+16,13 m
- Wysokość konstrukcyjna: 1.196 m
Prześwit pionowy pod obiektem (min) skrajna drogowa: 4,5 m
Kąt skosu: 72,7°
Przepusty i przejścia dla małych zwierząt
Projektowany odcinek drogi krajowej S-8 od km 601+700,00 do km 615+950,85 zlokalizowany jest między miejscowościami Zambrów a Białystok (między Mężeninem a Jeżewem).
Zakresem opracowania objęto:
- przepusty pod drogą ekspresową S-8
- przepusty pod drogami powiatowymi, gminnymi, zbiorczymi, dojazdowymi
- przepusty pod zjazdami.

KANALIZACJA DESZCZOWA

Zaprojektowany system odwodnienia uwarunkowany jest niweletą i przekrojem poprzecznym drogi ekspresowej oraz możliwością odprowadzenia oczyszczonych wód opadowych do istniejących odbiorników: cieków lub ziemi.
Wody opadowe z nawierzchni jezdni odprowadzane będą rowami lub kanałami grawitacyjnymi do urządzeń oczyszczających – stawów retencyjno-sedymentacyjnych, a następnie do odbiorników.
Na terenach miejsc obsługi podróżnych MOP Cibory Północ i MOP Cibory Południe zaprojektowano odrębny system kanalizacji deszczowych służący do odprowadzania wód opadowych z nawierzchni utwardzonych i dachów budynków. Ścieki opadowe sprowadzane będą do urządzeń podczyszczających, składających się z osadników i separatorów substancji ropopochodnych.
W przypadku MOP-a Cibory Południe nie było możliwe grawitacyjne odprowadzenie oczyszczonych ścieków opadowych do odbiorników, którymi w przypadku obu MOP-ów są rowy przydrożne. Z tego powodu konieczne było zastosowanie przepompowni wód deszczowych.
Na obu MOP-ach przewidziano miejsca postojowe dla pojazdów z ładunkiem niebezpiecznym. Odprowadzania wód opadowych z tych miejsc odbywa się do kanalizacji deszczowej lub rowu przydrożnego. W przypadku postoju pojazdu z ładunkiem niebezpiecznym, należy przekierować spływ ścieków za pomocą specjalnie w tym celu zaprojektowanych studni rozdziału do szczelnych podziemnych zbiorników wykonanych z rur z żywic epoksydowych wzmacnianych włóknem szklanym GRP. Ścieki z tych zbiorników należy usuwać każdorazowo po ich użyciu, za pomocą wozów asenizacyjnych.
Ponadto do kanalizacji deszczowej odprowadzane są ścieki sanitarne po uprzednim oczyszczeniu ich w oczyszczalniach biologicznych zlokalizowanych na terenie MOP-ów.

URZĄDZENIA OCZYSZCZAJĄCE

Dla ochrony odbiorników wód opadowych, przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z jezdni drogi ekspresowej zaprojektowano rowy trawiaste, stawy retencyjno-sedymentacyjne z wylotem zasyfonowanym oraz separatory.
Odbiorniki oczyszczonych ścieków, zabezpieczone są przed przedostaniem się do nich zarówno zawiesin jak i substancji lekkich (w tym olejów i benzyn) syfonem usytuowanym w studzience znajdującej się na odpływie z części odbierającej ścieki surowe (retencyjnej). Na odpływach ze stawów zastosowano rury o małych średnicach i regulatory odpływu, celem zredukowania wielkości odpływu do odbiorników.
Projektowane stawy retencyjno-sedymentacyjne służą opóźnieniu odpływu i podczyszczaniu ścieków deszczowych i roztopowych spływających z dróg. Stawy retencyjno-sedymentacyjne projektowane są jako uszczelnione. Zbiorniki projektuje się jako wygrodzone płotkami dla płazów lub ogrodzeniem z dogęszczeniem dolnej części w celu uniemożliwienia ich zasiedlenia przez płazy, zgodnie z rysunkami szczegółowymi.
W przypadkach, w których nie było możliwe wykonanie stawów, w celu ochrony odbiorników przed zanieczyszczeniami, zaprojektowano zespoły oczyszczające składające się z osadników i separatorów.

ROWY DROGOWE

Zaprojektowano rowy ziemne trawiaste o indywidualnych niweletach, głębokości dopasowanej do warunków terenowych i następujących parametrach:
- TYP 1 – rów trapezowy o zmiennej szerokości dna, minimalnej głębokości 50 cm, nachyleniu skarp 1:1.5, nieuszczelniony i nieumocniony;
- TYP 2 – rów trapezowy o zmiennej szerokości dna, minimalnej głębokości 50 cm, nachyleniu skarp 1:1.5, ubezpieczony geowłókniną;
- TYP 3 – rów trapezowy o zmiennej szerokości dna, minimalnej głębokości 50 cm, nachyleniu skarp 1:1.5, umocniony w dnie betonowymi płytami ażurowymi o grubości 10 cm;
- TYP 4 – rów trapezowy przebiegający wzdłuż drogi oraz prostopadle do szlaku migracyjnego o zmiennej szerokości dna, minimalnej głębokości 50 cm, łagodnym nachyleniu skarp od 1:3 do 1:5, nieuszczelniony i nieumocniony;
Wszystkie rowy trapezowe mają zmienna szerokość dna od 0,4 do 1,5 m.
W miejscach bezodpływowych zaprojektowano również rowy infiltracyjne, o szerokości dna 1,5 m, nachyleniu skarp 1:1,5. Na dnie łożono 30 cm warstwę infiltracyjna z pospółki na geowłókninie.

ROWY MELIORACYJNE

Projektowana przebudowa istniejących rowów wymagana jest ze względu na dostosowanie ich trasy do lokalizacji przepustów na drodze S8 oraz drogach serwisowych i lokalnych. Przebudowa wykonana zostanie w obrębie pasa inwestycji i polegać będzie na odpowiedniej korekcie trasy i wymiarów koryt pozwalających na doprowadzenie i odprowadzenie wód z przepustów. Zaprojektowano trapezowy kształt przekrojów poprzecznych koryt. Nachylenie skarp wynosić będzie 1:1,5. Szerokość dna oraz spadki podłużne dobrane zostały indywidualnie w zależności od sytuacji istniejącej w poszczególnych rowach. Dna oraz skarpy koryt cieków umocnione zostaną na wlotach i wylotach z przepustów, w profilach wylotów odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogi ekspresowej, na łukach trasy rowu, oraz na odcinkach kiedy rów przebiega pod obiektami. Umocnienie dna wykonane będzie z warstwy (30 cm) narzutu kamiennego, stopa skarpy zabezpieczona zostanie kiszką faszynową o średnicy 15 cm przebitą palikami o rozstawie 1,5 m, średnicy 4 cm i długości 1,0 m. Skarpy zostaną zabezpieczone pasem płyt ażurowych wypełnionych żwirem do wysokości 10 cm powyżej wody średniej. Bezpośrednio za płytami założona zostanie warstwa humusu o grubości 15 cm.

PRZEPUSTY

Na długości projektowanej trasy stosuje się następujące przepusty:
- przepust dla przeprowadzenia wód w poprzek korpusu drogi S8,
- przepusty pod drogami pozostałymi,
- Przepusty pod zjazdami i schodami technicznymi.
Pod korpusem drogi S8 zaprojektowano prefabrykowane przepusty o konstrukcji żelbetowej i nośności na obciążenia ruchowe klasy A wg PN-85/S-10030, oraz na obciążenia pojazdem specjalnym klasy 150 i o przekrojach skrzynkowym i rurowym.
Przepusty skrzynkowe posiadają wymiary 4,5x2,5 m w świetle. Przepusty składają się z połączonych ze sobą prefabrykatów dwudzielnych: pośrednich i skrajnych oraz wlotów i wylotów. Przepusty te spełniają dodatkowo funkcję przejścia dla zwierzyny drobnej. W tym celu, wykonane zostanie w nich wypełnienie gruntem, koryto umocnione brukiem o szerokości dna 0,5 m, o głębokości 0,5 m i o nachyleniu skarp 1:1, oraz zostaną wyprofilowane półki gruntowe o szerokości 0,5 m. Pozwoli to na bezpieczną migrację zwierząt poza okresami wysokich wezbrań. Światło w pionie dla suchej ścieżki wynosi 1,5 m a do dna korytka wynosi 2,0 m.
Są to przepusty:
- Dla przejścia PZ-15a: P (z)-01
- Dla przejścia PZ-21: P (z)-05
Przepusty o przekrojach kołowych pod korpusem drogi S8 wykonane zostaną z elementów prefabrykowanych z betonu zbrojonego.
Przepusty pod korpusem dróg pozostałych zaprojektowano również jako prefabrykowane przepusty o konstrukcji żelbetowej i nośności na obciążenia ruchowe klasy A wg PN-85/S-10030, oraz na obciążenia pojazdem specjalnym klasy 150 i o przekrojach kołowych.
Pod zjazdami i schodami technicznymi zastosowano przepusty stalowe bądź żelbetowe. Stalowe przepusty zaprojektowano jako kołowe o średnicy Dn 400 mm, Dn 600 mm, Dn 800mm i 1200 mm a żelbetowe zaprojektowano jako prefabrykowane o średnicy 2 x 0,6 m.
Konstrukcja nawierzchni na chodnikach:
- 7 cm – płyty chodnikowe betonowe 50x50x7,
- 5 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 15 cm – warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechaniczne
Konstrukcja nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego:
- 4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, AC 8S 50/70,
- 4 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, AC 11W 50/70,
- 20 cm – warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5 mm,
- 20 cm – warstwa mrozochronna wykonana z materiałów mrozoodpornych o współczynniku filtracji k≥ 8m/d
Konstrukcja nawierzchni zjazdów z kruszywa:
- 5 cm – warstwa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
- 20 cm – warstwa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie w geokracie,
geowłóknina,
- 15 cm – warstwa odsączająca z pospółki
Konstrukcja nawierzchni jezdni i parkingów dla autobusów i samochodów ciężarowych na MOP:
- 4 cm – w-wa ścieralna z mieszanki SMA, SMA 11PMB 45/80 – 55,
- 7 cm – warstwa wiążąca AC WMS 16W 20/30,
- 10 cm – podbudowa zasadnicza AC WMS 16P 20/30,
- 20 cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
Konstrukcja nawierzchni miejsca postojowego dla samochodów osobowych:
- 8 cm – kostka betonowa,
- 5 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 15 cm – warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
Konstrukcja nawierzchni chodników:
- 7 cm – płyty chodnikowe betonowe 50x50x7,
- 5 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 15 cm – warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechaniczne

OGRODZENIE DROGI EKSPRESOWEJ

Cały projektowany odcinek wraz z węzłami zostanie ogrodzony. W ciągu ogrodzeń występują bramy oraz furtki umożliwiające dostęp służbom utrzymaniowym i pojazdom specjalnym (pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja, służby ratownictwa etc.) do pasa autostradowego. W rejonie terenów leśnych jak również przejść dla zwierząt przewiduje się ustawienie ogrodzenia wysokości 2,20 m (+30 cm wkopane w grunt) na pozostałych obszarach wysokości 2,00 m (+30 cm wkopane w grunt). Ponadto zostaną wykonane zabezpieczenia przejść ogrodzenia przez cieki wodne uniemożliwiające przedostanie się zwierząt na ogrodzony teren pasa autostradowego oraz odcinki naprowadzenia dla małych ssaków i płazów w rejonach przejść ekologicznych pod drogą. Ogrodzenie na odcinkach naprowadzania, czyli po 100 m od krawędzi obiektu będzie dodatkowo uzupełnione drobną siatką o oczkach max 0,5cm x 0,5cm uniemożliwiającą przedostanie się płazów za ogrodzenie. Siatka będzie wysokości min 40 cm nad terenem z 10 centymetrowym nawisem na zewnątrz i 10 cm zagłębiona w grunt. Ogrodzenie zostanie prowadzone nad wlotami i wylotami przepustów. Między ogrodzeniem a skrzydełkami przepustów lub ściankami oporowymi nzostaną zamontowane płotki dla płazów o wysokości min 40 cm z 10 centymetrowym nawisem na zewnątrz oraz wkopane na 10 cm w ziemię.
Ogrodzenia w rejonie zbiorników retencyjnych zostaną wykonane jako zintegrowane z płotkami dla płazów (siatka o wielkości oczek max 0,5cm x 0,5cm) w celu uniemożliwienia ich zasiedlenia przez płazy. Dodatkowo po stronie gdzie nie występuje ogrodzenie zintegrowane, zbiorniki retencyjne zostaną wygrodzone płotkami dla płazów o wysokości min 40 cm z 10 centymetrowym nawisem na zewnątrz oraz wkopane na 10 cm w ziemię.

EKRANY AKUSTYCZNE

Na projektowanym odcinku będącym przedmiotem niniejszego opisu zlokalizowane są ciągi ekranów akustycznych wyspecyfikowanych w tabeli poniżej.

Lokalizacja i parametry geometryczne ekranów akustycznych
 
kilometraż
strona drogi
Nr ekranu
długość ekranu [m]
wysokość ekranu [m]
 
602+400 – 602+436
lewa
NR1
36
7,5
 
602+436 – 602+444
lewa
NR1
8
5,0
 
602+444 – 602+750
lewa
NR1
306
7,5
 
602+460 – 603+080
prawa
NR 2
620
5,5
 
603+080 – 603+910
lewa
NR 3
830
4,5
 
604+180 – 604+558
prawa
NR 4
378
6
 
604+558 – 604+940
prawa
NR 4
382
4
 
604+370 – 604+910
lewa
NR 5
540
5,5
 
606+080 – 606+520
prawa
NR 6
440
6,5
 
606+960 – 607+090
lewa
NR 7
130
4,0
 
607+080 – 607+440
lewa
NR 8
360
5,5
 
608+390 – 609+180
prawa
NR 9
790
4,0
 
610+200 - 610+590
prawa
NR 10
390
4,5
 
610+500 – 611+040
lewa
NR 11
540
5,0
 
611+320 – 611+705
prawa
NR 12
385
4,5
 
611+695 – 611+800
prawa
NR 12a
105
4,0
 
Razem
 
 
6240
 
 
 


Z uwagi na możliwość wystąpienia pożaru, klęski żywiołowej lub innego zagrożenia, przewidziano wyjścia awaryjne, dla ekranów i osłon ekologicznych, których długość jest większa niż 400 m. Wyjścia awaryjne, każde szerokości nie mniejszej niż 1,4 m, zostały zaprojektowane w odstępach nie większych niż co 200 m. Między wyjściami awaryjnymi należy umieścić, w odstępach nie rzadziej niż co 100 m, informacje widoczne dla uczestników ruchu, wskazujące kierunek ruchu, w którym znajduje się najbliższe wyjście awaryjne. Jako wyjście awaryjne potraktowano również przerwy w ekranie, kiedy zmienia się lokalizacja ekranu w przekroju drogi.
Zaprojektowane ekrany akustyczne zostały zaplanowane w taki sposób, aby nie zaburzać funkcjonowania innych elementów środowiska. Nie stanowią również zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

ZBIORNIKI PRZECIWPOŻAROWE

W ramach Inwestycji zostaną wykonane zbiorniki przeciwpożarowe:
- Zbiornik zabezpieczenia przeciwpożarowego na MOP’ie „Cibory Północ” w km 607+432
- Zbiornik zabezpieczenia przeciwpożarowego na MOP’ie „Cibory Południe” w km 607+635
Parametry techniczno-geometryczne każdego zbiornika:
- Długość całkowita: 9,5 m
- Szerokość całkowita: 9,5 m
- Wysokość całkowita: 3,06 m (4,20 m wraz z włazem)
- Pojemność: 163,5 m3 – 1 zbiornika.

OŚWIETLENIE DROGOWE

W ramach zadania przewiduje się wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego wzdłuż nowoprojektowanej drogi ekspresowej S8 na odcinkach:
- przy węźle drogowym „Mężenin” km 601+700 ÷ 602+000 (zasilanie wg oddzielnego opracowania TRAKT Sp. z o.o.),
- Tunel przejścia dla pieszych PP-19 km 604+674,68,
- MOP I „Cibory Pn”,
- MOP II „Cibory Pd”,
- Węzeł drogowy „Sikory”,
- Węzeł drogowy „Kobylin”.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

Przebudowa istniejących linii elektroenergetycznych niskiego napięcia wchodzących w kolizję z projektowaną drogą ekspresową S8:
- Kolizja nn-06 – km 602+650
- Kolizja nn-07 – km 604+790
- Kolizja nn-08 – km 606+350
- Kolizja nn-09 – km 610+350
- Kolizja nn-10 – km 614+150

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w miejscach kolizji z projektowanym układem drogowym:
- Kolizja T-12 w km 615+150 ÷ 615+960 – Właścicielem i użytkownikiem kolidującej sieci telekomunikacyjnej jest Telekomunikacja Polska SA
- Wykopy liniowe dla układania nowych kabli – 871,5 m
- Układanie rur ochronnych 1xRHDPEp 110/6,3mm w gotowym wykopie – 71,0 m
- Budowa nowych odcinków kabla miedzianego XzTKMXpw 50x4x0,8 wraz z wykonaniem złącz i pomiarów – 871,5 m
Kanał technologiczny
Kanał jest projektowany na całym odcinku objętym opracowaniem drogowym jako 6 rurociągów (6xRHDPE 40/3,7mm) – dla potrzeb przyszłych linii kablowych.
Zestawienie lokalizacji projektowanych urządzeń telematyki:


 
 
Lokalizacja wg km drogi ekspresowej S8
 
 
 
 
Nazwa urządzenia
 
 
605+151
System przeznaczony do preselekcji
oraz ważenia pojazdów
605+356
Tablica zmiennej treści
606+200
System przeznaczony do preselekcji
606+400
Tablica zmiennej treści
606+900
System przeznaczony do preselekcji
606+965
Tablice zmiennej treści
608+256
Tablice zmiennej treści
608+325
System przeznaczony do preselekcji
608+823
Tablica zmiennej treści
609+031
System przeznaczony do preselekcji
609+828
Tablica zmiennej treści
610+027
System przeznaczony do preselekcji
oraz ważenia pojazdów