Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Opis kontraktu

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ:

 

W dniu 09.10.2015 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie Projektu "Przebudowa drogi ekspresowej S-8 Wyszków - Białystok, odc.Wiśniewo - Jeżewo" Nr POIS.03.01.00-00-0007/15 w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 2020

 

 Ogólna wartość dofinansowania: 620 833 868,42 PLN

 

Omówiona inwestycja jest jednym z dwóch kontraktów objętych umową o dofinansowanie POIS.03.01.00-00-0007/15

 

 

Nazwa Kontraktu :


Nazwa Kontraktu:
Wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław-Warszawa-Białystok do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku od obwodnicy Mężenina do Jeżewa od km 601 +700 do km 615+960,85”.

Nr Kontraktu na roboty:
24/D/2013/2014 z dnia 22.12.2014


Opis Inwestycji:


Przedmiotem inwestycji jest wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław – Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej S-8, na odcinku od obwodnicy Mężenina do Jeżewa, od km 601+700 do km 615+950,85.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w województwie podlaskim, powiat zambrowski gmina Rutki Kossaki, powiat białostocki gmina Zawady, powiat wysokomazowiecki gmina Kobylin Borzymy. Łączna długość odcinka objętego opracowaniem wynosi 14.26 km. Początek zakresu opracowania zlokalizowano w km 601+700, a koniec w km 615+960,85.

Inwestycja polega na rozbudowie istniejącej jednojezdniowej drogi krajowej nr 8 do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej. Na planowanym odcinku drogi ekspresowej przewiduje się budowę węzła o nazwie „ Sikory ”  w okolicach kilometra 610+418 projektowanej drogi. Węzeł ten zastąpi dotychczasowe skrzyżowanie dk-8 z drogą powiatową nr 2043B. Drugi planowany węzeł o nazwie „Kobylin” będzie zlokalizowany w kilometrze 614+146 projektowanej trasy głównej. Węzeł ten ma na celu połączenie drogi powiatowej nr 2042B i drogi gminnej nr 105485B z drogą ekspresową S-8.
Projektowana obwodnica przebiega przez tereny leśne i rolnicze. W pobliżu projektowanej trasy znajdują się pojedyncze siedliska.

Rozbudowywana droga krajowa nr 8 o przebiegu: Kudowa Zdrój (granica państwa) – Kłodzko – Wrocław – Piotrków Trybunalski – Warszawa – Białystok – Suwałki – Budzisko (granica państwa) należy do podstawowej sieci dróg w kraju. Zaliczona jest do międzynarodowej sieci dróg pod nr E67 i jest położona w Korytarzu nr I transeuropejskiej sieci komunikacyjnej.                
    
Okres Realizacji:


Umowa została podpisana w dn. 22.12.2014r. w Białymstoku pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad  Oddział w Białymstoku ul. Zwycięstwa 2, 15-703  Białystok, a ASTALDI S.p.A, Via G.V. Bna 65, 00156 Rzym.

Okres realizacji inwestycji według zapisów Umowy wynosi 22 miesiące od daty rozpoczęcia robót budowlanych (z wyłączeniem okresów zimowych tj. 15 grudnia - 15 marca) zatem planowanie zakończena inwestycji przypada na  15 lipca 2017 r.


Wartość Całkowita Kontraktu:

358 277 338,81 zł NETTO
440 681 126,74 zł BRUTTO  

Maksymalna wartość zobowiązania wynosi 107% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, tj. 471 528 805,61 zł brutto