Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

22.08 - 27.08.2016

Rodzaj wykonanych robót drogowych:

 

 • wykop i skarpowanie rowu: sekcja II;
 • nasyp: sekcja I, II;
 • wykop: sekcja I;
 • wbudowanie kruszywa w materac: sekcja I;
 • stabilizacja 5 MPa: sekcja I;
 • skarpowanie: sekcja II;
 • warstwa mroozochronna: sekcja II;
 • geowłóknina typ "D": sekcja II;
 • geosyntetyk typ "A": sekcja II;
 • ściek trójkątny - roboty wykończeniowe: sekcja I, II;
 • krawężniki betonowe: sekcja I, II;
 • humusowanie i obsianie trawą terenów płaskich: sekcja II;
 • humusowanie i obsianie trawą skarp i rowów: sekcja I, II, III;

 

Rodzaj wykonanych robót na przepustach: montaż ścianki wlotu; ułożenie wlotów z kamienia.

 

 

Rodzaj wykonanych robót branżowych:

 

1. Odwodnienie korpusu drogowego:

 

 • kanalizacja deszczowa: Montaż włazów (17 szt).;
 • kanał A, L, S, KB, YA, YB: zwieńczenie wpustów (3 szt); Wykonanie płyty fundamentowej, demontaż i ponowny montaż seperatora i osadnika; Przestawienie wpustów YB1, YB2, YB montaż krat na wpustach (3 szt.); Rura Dn 200 PP (13 mb); Wpust (3 kpl.); Wylot Dn 200 (1 kpl.);
 • stawy retencyjne - Sr-01, Sr-04, Sr-07, Sr-11, Sr-12, Sr-15, Sr-17: Wykop (1 150 m3); Geomembrana (2 500  m2); Geowółknina (2 700 m2); Płyty ażurowe (700 m2); Podsypka piaskowa (610 m3); Pospólka (2 250 m3); Krawężniki (185 mb);

 

2. Roboty melioracyjne:

 

 • przebudowa rowów melioracyjnych - przebudowa rowu RM-02, RM-03, RM-04, RM-07, przebudowa rzeki Śliny: Wykonanie wykopów przy budowie nowych rowów melioracyjnych (360 mb); Wykonanie umocnień kiszkami faszynowymi fi 20 cm (200 mb); Darniowanie skarp i rowów (1 200 m2); Humusowanie i obsianie trawą skarp i rowów grubość 15 cm (450 m2);
 • drenaż podłużny: Wykonanie drenażu podłużnego o wym. 35x45 cm z rurką drenarską DN 150 (310 mb);

 

3. Budynki toalet na MOP-ach:

 

MOP Cibory Południe:

 

 • montaż stolarki budowlanej - stolarka okienna i drzwiowa: Ścianki działowe z luksferów o wymiarach 20x20x5 cm (10,8 m2);
 • roboty tynkarskie: Tynki zwykłe II kategorii, ścian i słupów wykonywanieręcznie (90 m2);
 • roboty wykończeniowe - instalacja wodno - kanalizacyjna - instalacja wodna: Rurociągi z rur warstwowych o sr. zewn. 16 mm (20 m); Rurociągi z rur warstwowych o śr. zewn. 18 mm (20 m); Rurociągi z rur warstwowych o śr. zewn. 20 mm (15 m); Rurociągi z rur warstwowych o śr. zewn. 25 mm (20 m); Rurociągi z rur warstwowych o śr. zewn. 40 mm (10 m);
 • kanalizacja sanitarna: Rurociągi z PCV kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych (15 m); Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych (22 m); Wpusty ściskowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm (11 szt.); Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych (8 szt.);

 

MOP Cibory Północ:

 

 • roboty murowe: Licowanie cegłami klinkierowymi (23 m2).