Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

22.05 - 28.05.2017

Rodzaj wykonanych robót drogowych:

 • nasyp: sekcja I, II;
 • stabilizacja 5 MPa: sekcja II;
 • KŁSM 0-31,5 mm: sekcja II;
 • geowłóknina typ D: sekcja II;
 • geosyntetyk typ B: sekcja II;
 • wzmocnienie podłoża: sekcja II;
 • usunięcie warstwy humusu: sekcja II;
 • skarpowanie wraz z montażem rur odwadniających: sekcja III;
 • wkładka zbrojąca K1: sekcja I;
 • profilowanie warstw konstrukcyjnych: sekcja I, III;
 • ściek trójkątny: sekcja I, II, III;
 • humusowanie terenów płaskich: sekcja I, II, III;

 

Rodzaj wykonanych prac na przepustach: Wykop, montaż wlotu/wylotu; Wykop, fundament, montaż przepustu i skrzydeł wlotu/wylotu; Zbrojenie płyty zespalającej, betonowanie płyty zespalającej, brukowanie cieku wewnątrz przepustu, zbrojenie płyt przejsciowych, montaż skrzydeł; Zasypka; Umocnienie wlotu/wylotu.

 

 Rodzaj wykonanych robót branżowych:

 

1. Branża elektroenergetyczna:

 

 • oświetlenie Węzła "Sikory": Ręczne wykonanie rowów kablowych (48 m3); Układanie bednarki FeZn 30x4 mm w rowach kablowych (200 m); Wykonanie podsypki piaskowej pod kabel gr. 10 cm (6 m3); Układanie kabla YKY 0,6/1kV 4x25 mm2 bezpośrednio w rowach kablowych (200 m); Wykonywanie obsypki piaskowej pod kabel gr. 10 cm (6 m3); Ułożenie folii ochronnej (200 m); Zasypanie rowów kablowych (42 m);

 

2. Branża wod. - kan.:

 

 • humusowanie, umocnienie skarp i rowów: Umocnienie rowów darniną (530 m2); Umocnienie rowów drogowych ażurami płytami betonowymi o gr. 10 cm (190 m2);
 • kanalizacja deszczowa: Kanały deszczowe S, L, X, R, A, AA: Montaż krat na wpustach (23 szt.); Rura Dn 200 PP (133 mb); Rura Dn 315 PP (15 mb); Wpust (8 kpl.);

 

3. Branża melioracyjna:

 

 • roboty melioracyjne: Wyloty - ułożenie materacy gabionowych gr. 0,3 m (12 m2);
 • zbieracz dz. 132: Wyloty - ułożenie geowłóniny gramatura 200g/m2 (13 m2); Wyloty - wykonanie podsypki żwirowo - piaskowej zagęszczonej do Is=0,98;
 • przebudowa rowów melioracyjnych - RM-10: Wykonanie wykopów przy budowie nowych rowów melioracyjnych (39 m3); Wykonanie umocnień narzutem kamiennym (2 m3); Wykonanie umocnień płytami ażurowymi (35 m2); Wykonanie umocnień kiszkami faszynowymi fi 20 cm (40 mb).