Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

21.11 - 26.11.2016

Rodzaj wykonanych robót drogowych:

 

 • skrapianie: sekcja I;
 • skrapianie warstw bitumicznych: sekcja II;
 • KŁSM 0-31,5 mm: sekcja I, III;
 • stabilizacja: sekcja I;
 • nasyp: sekcja I, II, III;
 • wykop: sekcja III;
 • warstwa wiążąca z BA WMS: sekcja II, III;
 • podbudowa z BA WMS - II warstwa: sekcja II;
 • humusowanie i obsianie trawą skarp i rowów: sekcja I;

 

 

Rodzaj wykonywanych robót na przepustach: układanie prefabrykatów.

 

 

Rodzaj wykonanych robót branżowych:

 

1. Odwodnienie korpusu drogowego:

 

 • kanalizacja deszczowa odc. I: Kanał deszczowy B - zasypanie wraz z zagęszczeniem;
 • kanał deszczowy AA, B, J, DC: Kanał deszczowy DC - próba szczelności; Rura Dn 200 PP (30 mb); Rura Dn 500 PP (38 mb); Rura Dn 1000 PP (3 mb); Wpust (2 kpl.); Studnia Dn 1400 (2 kpl.); Studnia wpadowa Dn 1600 (1 kpl.); Seperator ropopochodny (1 kpl.);
 • stawy retencyjne Sr-01, Sr-04, Sr-07: Geomembrana (1350 m2); Geowłóknina (450 m2); Płyty ażurowe (570 m2); Podsypka piaskowa (310 m3); Żwir (2 m3); Pospółka (650 m3); Krawężniki (70 mb);

 

2. Roboty melioracyjne:

 

 • Zbieracz: Likwidacja sączków (odkopanie, demontaż rurek, zasypanie wykopu gruntem nieorganicznym, zagęszczenie wykopu, usunięcie gruntu organicznego) (320 mb); Likwidacja zbieraczy (odkopanie, demontaż rurek, zasypanie wykopu gruntem nieorganicznym, zagęszczenie wykopu, usunięcie gruntu organicznego) (70 mb);
 • przebudowa rowów melioracyjnych. Przebudowa rowu RM-06: Wykonanie wykopów przy budowie nowych rowów melioracyjnych (60 m3); Wykonanie umocnień materacem siatkowo - kamiennym gr. 30 cm (10 m2); Wykonanie umocnień kiszkami faszynowymi fi 20 cm (60 mb); Humusowanie i obsianie trawą skarp i rowów - grubość 15 cm (120 m2);
 • drenaż skarpowy: Wykonanie drenażu skarpowego DN 150 (12 mb);

 

3. Budynki toalet na MOP - ach:

 

MOP Cibory Południe:

 

 • ściany działowe: Ścianki działowe z luksferów o wymiarach 20x20x5 cm (4 m2);
 • roboty blacharskie i dekarskie: ANALOGIA osadzenie podokienników - wewnętrznych ocynkowanych powlekanych (11 m);
 • montaż sufitów podwieszanych: Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z wełny mineralnej. Sufit kasetonowy rozmiar płyt 0,6*0,6 (5 m2);
 • roboty tynkarskie: Tynki zwykłe II kategorii, ścian i słupów, wykonywane ręcznie (25 m2);
 • okładziny z płytek ceramicznych ściennych: Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą (b.i.nr 8/96) (50 m2);

 

MOP Cibory Północ:

 

 • mury zewnętrzne: Uzupełnienie otworów okiennych luksferami mlecznymi o wymiarach 20x20x5 cm . Otwór 120x85 - 10 szt. (10,2 m2);
 • ściany działowe: Ściany działowe z luksferów, o wymiarach 20x20x5 cm (11 m2);
 • roboty blacharskie i dekarskie: ANALOGIA osadzenie podokiennych - wewnętrznych ocynkowanych powlekanych (12,1 m);
 • okładziny z płytek ceramicznych i ściennych: Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą (b.i. nr8/96) (65 m2);
 • pokrywanie podłóg: Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi (95 m2);

 

4. Kanał technologiczny odc. I:

 

 • wykopy liniowe dla układania rurociągu kablowego (55 m); Wykonanie przecisku / przewiertu rurami 1xRHDPEp 160/9,1 mm (60 m); Budowa rurociągu kablowego 6xRHDPE 40/3,7 mm w gotowym wykopie (60 m); Układanie kabla lokalizującego dla rurociągu (60 m).