Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

09.05 - 15.05.2016

Rodzaj wykonanych robót drogowych:

 • nasyp: sekcja I, II, III;
 • odhumusowanie: sekcja I, II;
 • ulepszenie warstwy nasypu: sekcja II;
 • podbudowa KŁSM: sekcja III;
 • podbudowa z KŁSM: sekcja II;
 • KŁSM: sekcja II;
 • stabilizacja 5 MPa: sekcja II, III;
 • wykonanie nasypu pod chodnik: sekcja III;
 • wkładka zbrojąca K1 geosyntetyk typu A: sekcja III;
 • wkładka zbrjąca K1 geowłóknina seperacyjna typu D: sekcja III;
 • materac bazowy K4A geosyntetyk typu A: sekcja III;
 • warstwa wiążąca z BA WMS (8 cm): sekcja III;
 • warstwa wiążąca z BA (6 cm): sekcja II;
 • frezowanie nawierzchni asfaltowej 20 cm: sekcja I;
 • ława pod ściek trójkątny: sekcja III;

 

Rodzaj wykonanych robót na przepustach: wykonanie całego przepustu w ciągu rowu S8, wykonanie wlotu/wylotu, zasypka, wykop, układanie kamienia w przepuście, profilowanie cieku wewnątrz przepustu, wykop i podbudowa pod wlot/wylot, wykonanie całego przepustu.

 

 

Rodzaj wykonanych robót branżowych:

 • Odwodnienie korpusu drogowego. Kanalizacja deszczowa - kanał XA, kanały na MOP Cibory Południe: rura Dn 200 PP (9,9 mb), rura Dn 315 PP (27 mb), wpust (2 kpl.), studnia Dn 1200 (2 kpl.), zwieńczenie wpustów (33 szt.);
 1. stawy retencyjno - infiltracyjne Sr-02, Sr-09, Sr-10, Sr-12, Sr-13, Sr-17: pompowanie wody, wykop (6350 m3), geomembrana (1400 m2), geowłóknina (2700 m2), płyty ażurowe (280 m2), podsypka piaskowa (300 m3), żwir (4 m3), pospółka (320 m3), humusowanie gr. 10 cm i obsiew mieszanką traw (560 m2), krawężniki (140 mb);
 • Roboty melioracyjne. Przebudowa rowów melioracyjnych - RM-03: wykonanie wykopów przy budowie nowych rowów melioracyjnych (490 m3), darniowanie skarp rowów (160 m2);
 1. humusowanie, umocnienie skarp i rowów: umocnienie rowów darniną (80 m2);
 2. drenaż podłużny: wykonanie drenażu podłużnego o wym. 35x45 cm z rurką drenarską DN 150 (340 mb), studnie drenarskie DN  425 mm (5 kpl.), przykanaliki PCV DN 160 mm - rurka pełna (2 mb), wykonanie drenażu skarpowego DN 150 (20 mb);
 • Hydrotechnika.
 1. zbiornik nr 28a: materac 400 g/m2 wypelniony betonem C25/30 gr. 30 cm (202 m2);
 2. zbiornik 28b: materac 360g/m2 o profilu siatki wypełniony betonem C25/30 gr. 20 cm z komorami filtracyjnymi wypełnionymi żwirem (samo wypenienie żwirem) (4600 m2);
 3. kanalizacja deszczowa: wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat. III-IV - kanały hydrotechniczne, sieć drenarska i studnie (97 m3), pelne umocnienie ścian wykopów - kanały hydrotechniczne, sieć drenarska i studnie (156 m2), wykonanie podsypki piaskowej pod kanały i obiekty gr. 20 cm - kanały hydrotechniczne, sieć drenarska (10 m3), wykonanie obsypki piaskowej pod kanały i obiekty gr. 30 cm - kanały hydrotechniczne, sieć drenarska (23 m3), zasypanie wykopu gruntem rodzimym - kanały hydrotechniczne, sieć drenarska i studnie (27 m3), wykonanie obsypki piaskowej studni do poziomu terenu z zagęszczeniem (6 m3), rury kanalizacyjne PP SN8 kN/m2 DN 150 - sieć drenarska (74 mb), studnie betonowe z osadnikiem Dn 1000 mm, wys. 1,5-2,0 m (4 kpl.);
 • Budynki toalet na MOP-ach:
 1. MOP Cibory Południe - roboty murowe - mury zewnętrzne: przygotowanie podloża pod licowanie ścian (8 m2), licowanie ceglami klinkierowymi (8 m2);
 2. MOP Cibory Północ - Marki: Marka M1 (20 szt.), Marka 2 (22 szt.), Marka M3 (2 szt.), Marka M4 (4 szt.). Osadzenie nadproży okiennych i drzwiowych wykonanie wieńca: Nadproże N1,14 (0,1 m3), Nadproże N2 długość 2,64 (0,2 m3), Nadrpoże N3 długosci 2,64 (0,2 m3), Wieniec (6,7 m3), zbrojenie konstrukcji żelbetowych prętami stalowymi okrągłymi śr. 6 mm. Zbrojenie wieńca i nadproża (0,01 t), zbrojenie konstrukcji żelbetowych prętami stalowymi okrągłymi fi 12 mm. Nadproże N1, N2, N3 i wieniec (0,01 t).