Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

07.08 - 12.08.2017

Rodzaj wykonanych robót drogowych:

 • humusowane pasa rozdziału: sekcja II, III;
 • humusowanie poboczy: sekcja I;
 • nasyp: sekcja I, II;
 • podbudowa KŁSM: sekcja I, II, III;
 • oczyszczenie i skropienie KŁSM: sekcja I, III;
 • profilowanie i zagęszczenie KŁSM: sekcja I, II;
 • oczyszczenie i skropienie warstwy bitumicznej: sekcja I, II, III;
 • podbudowa z BA: sekcja I;
 • warstwa mrozoochronna: sekcja I;
 • warstwa wiążąca z BA: sekcja I;
 • warstwa ścieralna SMA: sekcja I, II, III;
 • podbudowa WMS: sekcja III;
 • stabilizacja 2,5 MPa: sekcja I;
 • stabilizacja 5 MPa: sekcja II;
 • profilowanie skarp: sekcja II;
 • bariera jednostronna: sekcja I;
 • bariera dwustronna: sekcja I, III;
 • płyta chodnikowa: sekcja II, III;
 • obrzeże betonowe: sekcja I, II, III;
 • odhumusowanie: sekcja I, II;
 • obróbka studzienek: sekcja I, II;
 • montaż słupów: sekcja I;
 • betonowanie pali ekranu: sekcja I, III;

 

 

Rodzaj wykonanych robót branżowych:

 

1. Branża melioracyjna:

 

 • przebudowa rowów melioracyjnych. Rzeka Śliwówka: Wykonanie wykopów przy budowie nowych rowów melioracyjnych (110 m3); Wykonanie umocnień narzutem kamiennym (20 m3);

 

2. Branża wodociągowo - kanalizacyjna:

 

 • sączki podłużne: Wykonanie drenażu podłużnego o wym. 35x45 cm z rurką drenarską DN 150 (630 mb); Studnie DN 425 mm (20 kpl.);
 • kanalizacja deszczowa: Rura Dn 200PP (11 mb); Rura Dn 315 PP (5 mb); Rura Dn 500 PP (1 kpl.); Wpust (2 kpl.);

 

3. Branża elektryczno - oświetleniowa:

 

 • oświetlenie Węzła "Kobylin": Ręczne wykonanie rowów kablowych (46 m3); Układanie bednarki FeZn 30x4 mm w rowach kablowych (200 mb); Układanie kabla YKY 0,6/1kV 4x25 mm2 bezpośrednio w rowach kablowych (200 mb); Wykonanie obsypki piaskowej pod kabel gr. 10 cm (5 m3); Ułożenie folii ochronnej (200 m); Zasypanie rowów kablowych (46 m3).