Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

04.04 - 10.04.2016

Rodzaj wykonywanych robót drogowych:

 

 • nasyp: sekcja I, II, III;
 • wykop: sekcja III;
 • profilacja KRZ: sekcja I;
 • stabilizacja 2,5 MPa: sekcja I;
 • stabilizacja 5 MPa: sekcja II;
 • uzupełnienie stabilizacji 5 MPa po  słupie energetycznym: sekcja III;
 • geowłóknina seperacyjna typu "D": sekcja I, II;
 • geosyntetyk typu "A": sekcja II;
 • KŁMS 0-31,5 mm: sekcja II;
 • skrapianie warstwy z kruszywa: sekcja II;
 • podbudowa z BA AC WMS - I warstwa: sekcja II;

 

Rodzaj wykonywanych robot na przepustach: podbudowa pod wlot, betonowanie i izolacja wlotu, izolacja montaż i zasypka, wykop i zagęszczenie podłoża pod przepust, profilowanie cieku wewnątrz przepustu, zbrojenie i deskowanie betonu ochronnego, zasypka przepustu.

 

Rodzaj wykonywanych robót branżowych:

 • Odwodnienie korpusu drogowego - kanalizacja deszczowa - kanał C, E, F, L, M, N, S, XA: rura Dn 200 PP (459,8 mb), rura Dn 315 PP (50 mb), rura Dn 400 PP (90 mb), rura Dn 800 PP (15 mb), wpust (33 kpl.), studnia Dn 1000 (1 kpl.), studnia Dn 1200 (1 kpl.), studnia Dn 1400 (4 kpl.), studnia Dn 1600 (1 kpl.);
 • stawy retencyjno - infiltracyjne - Sr-09, Sr-12, Sr-13, Sr-14: płyty ażurowe (15 m2), żwir (2 m3), studnia seperacyjna DN 1500 ze ścianką z PE (2 kpl.), rury PP DN 250-800 (22 mb), regulatory odpływu (1 kpl.);
 • roboty melioracyjne - zbieracz w Dz.67: likwidacja sączków (odkopanie, demontaż rurek, zasypanie wykopu gruntem nieorganicznym, zagęszczenie wykopu, usunięcie gruntu organicznego) (105 mb);
 • przebudowa rowów melioracyjnych - rowu RM-10: wykonanie wykopów przy budowie nowych rowów melioracyjnych (45 m3);
 • odwodnienie korpusu drogowego - budowa drenażu skarpowego: studnie drenarskie DN 425 mm (3 kpl.), przykanaliki PCV 160 mm - rurka pełna (4 mb), wykonanie drenażu skarpowego DN 150 (135 mb);
 • budynki toalet - MOP Cibory Południe - płatwie: montaż płatwi - Płatw P1-8 szt. (0,78 t), Płetw P2 - 8 szt. (0,2 t), Płetw P3 - 2 szt. (0,2 t), Płetw P4 - 2 szt. (0,03 t), Płetw P5 - 2 szt. (0,12 t), Płetw P6 - 2 szt. (0,07 t), Płetw P7 - 3 szt. (0,1 t), Płetw P8 - 1 szt.(0,03 t), stężenie T1 - 2 szt. (0,02 t), T2 - 2 szt. (0,02 t), T3 - 2 szt. (0,03 t), T4 - 4 szt. (0,04 t), Roboty murowe - mury zewnętrzne: ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych (pióro i wpust) o wysokości do 4,5 m  i grubości ściany 18,8 cm (31 m2), Osdzenie nadproży okiennych i drzwiowych wykonanie wieńca (0,7 m3).